یادگیری گرامر انگلیسی

گرامر انگلیسی/نقل قول مستقیم و غیر مستقیم/Direct and Indirect Speech
تعداد بازديد : 50

گرامر انگلیسی/نقل قول مستقیم و غیر مستقیم/Direct and Indirect Speech

نقل قول مستقیم و غیر مستقیم:Direct and Indirect Speech:

 

اگر گفتار شخصی را بدون تغییر یبان کنیم آن جمله را نقل قول مستقیم گویندکه باید داخل علامت نقل قول  “Quotation mark”نوشته شود و کلمۀ اول با حرف بزرگ شروع می شود و اگر کلمات جمله را طوری تغییر دهیم که مفهوم جمله عوض نشود آن جمله را نقل قول غیر مستقیم گویند که احتیاجی به علامت نقل “” ندارد و کلمۀ اول با حرف کوچک نوشته می شود. هر جملۀ نقل قول از دو جمله تشکیل می شود، جملۀ داخل علامت نقل قول را جملۀ اصلی و جملۀ خارج علامت را جملۀ ناقل گویند.

 مثال:

گرامر انگلیسی/حرف اضافه/preposition
تعداد بازديد : 32

گرامر انگلیسی/حرف اضافه/preposition

حرف اضافه:preposition:

 

حرف اضافه کلمه ای است که قبل از اسم یا معادل آن واقع شده و رابطۀ آن را با کلمۀ دیگر در جمله روشن می سازد. به عبارت دیگر حرف اضافه کلمه ای است که رابطۀ یک موجود را با دیگری نشان می دهد.

مثال:

گرامر انگلیسی/روابط دو فعل/Relations Between two Verbs
تعداد بازديد : 25

گرامر انگلیسی/روابط دو فعل/Relations Between two Verbs

روابط دو فعل:  Relations Between two Verbs :

 

اگر دو فعل در یک جمله برای یک منظور به کار رود، فعل اول تابع قید زمان است و فعل دوم به سه طریق به شرح ذیل تابع فعل اول است.

تعدادی افعال در زبان انگلیسی وجود دارد که فعل بعد از آنها ingمی گیرد که به اینگونه افعال اسم مصدر ساز (gerund maker) گویند

مثال:

ليست صفحات
تعداد صفحات : 5