close
دانلود آهنگ جدید
یادگیری گرامر

یادگیری گرامر

گرامر انگلیسی/بیان آرزو – ای کاش
تعداد بازديد : 42

گرامر انگلیسی/بیان آرزو – ای کاش

بیان آرزو ای کاش

 

وجه التزامی (بیان آرزو /ای کاش...) I wish Subjunctive Mood…  

q

 wishبه عنوان یک فعل اصلی به معنی “خواستن” و مترادف فعلwantاست. فعل بعد از آن به صورت مصدر باto به کار می رود.

مثال:

گرامر انگلیسی/مقایسۀ قیود/Comparison of Adverbs
تعداد بازديد : 25

گرامر انگلیسی/مقایسۀ قیود/Comparison of Adverbs

مقایسۀ قیود:  Comparison of Adverbs:

 

قید حالت مانند صفت، می تواند برای مقایسه به کار رود و بر سه نوع است: قید تساوی، قید تفضیلی و قید عالی

برای ساختن قید تساوی از فرمول زیر استفاده می شود

.

as + قید حالت + as

qمثال:

گرامر انگلیسی/وجه امری/ Imperative Mood
تعداد بازديد : 19

گرامر انگلیسی/وجه امری/ Imperative Mood

وجه امری:Imperative Mood:

 

بیان عملی به صورت خواهش، تقاضا، پند و اندرز، التماس و دعا، امر واقعی است.

 برای ساختن وجه امری کافی است از مصدر ساده فعل (مصدر بدون  (toفعل  استفاده شود.

مثال:

ليست صفحات
تعداد صفحات : 4