close
دانلود آهنگ جدید
یادگیری زبان انگلیسی

یادگیری زبان انگلیسی

گرامر انگلیسی/Past Perfect Tense/زمان گذشته کامل
تعداد بازديد : 3

گرامر انگلیسی/Past Perfect Tense/زمان گذشته کامل

زمان گذشته کامل (ماضی بعید) :  Past Perfect Tense :

q

طرز تشکیل:

شکل مثبت:

فاعل + had + اسم مفعول

 

برای ساختن زمان گذشته کامل با صرف زمان گذشته فعل to have یعنی had و استفاده از اسم مفعول فعل اصلی مورد نظر ساخته می شود.

مثال:

گرامر انگلیسی/زمان گذشته استمراری/Past Continuous Tense
تعداد بازديد : 3

گرامر انگلیسی/زمان گذشته استمراری/Past Continuous Tense

زمان گذشته استمراری:Past Continuous Tense:

 q

طرز تشکیل:

شکل مثبت

فاعل + was/were + فعل + ing

 

برای ساختن زمان گذشته استمراری، زمان گذشته فعل to be را صرف می کنیم و به آخر زمان حال فعل اصلی مورد نظر ing اضافه می کنیم.

داستان انگلیسی14/Oranges/پرتغال
تعداد بازديد : 13

داستان انگلیسی14/Oranges/پرتغال

Oranges

 پرتقال ها

 

E

verybody loves oranges. They are sweet and juicy. They are in sections, so it is easy to eat them. Some oranges do not have any seeds.

همه پرتقال دوست دارند. آنها شیرین و آبدار هستند. آنها قسمت به قسمت هستند، بنابراین خوردن آنها آسان است. برخی از پرتقال ها دانه ندارند.

 

Some have a thick skin, and some have a thin skin.The orange tree is beautiful. It has a lot of shiny green leaves. The small white flowers smell very sweet.

 

بعضی از آنها پوست ضخیم و برخی پوست نازک دارند. درخت پرتقال زیبا است. دارای بسیاری از برگهای براق سبز می باشد. گل های کوچک سفید، بوی بسیار مطبوعی میدهند.

ليست صفحات
تعداد صفحات : 2