close
دانلود آهنگ جدید
یادگیری دستور زبان انگلیسی

یادگیری دستور زبان انگلیسی

گرامر انگلیسی/مقایسۀ قیود/Comparison of Adverbs
تعداد بازديد : 6

گرامر انگلیسی/مقایسۀ قیود/Comparison of Adverbs

مقایسۀ قیود:  Comparison of Adverbs:

 

قید حالت مانند صفت، می تواند برای مقایسه به کار رود و بر سه نوع است: قید تساوی، قید تفضیلی و قید عالی

برای ساختن قید تساوی از فرمول زیر استفاده می شود

.

as + قید حالت + as

qمثال:

گرامر انگلیسی/روابط دو فعل/Relations Between two Verbs
تعداد بازديد : 5

گرامر انگلیسی/روابط دو فعل/Relations Between two Verbs

روابط دو فعل:  Relations Between two Verbs :

 

اگر دو فعل در یک جمله برای یک منظور به کار رود، فعل اول تابع قید زمان است و فعل دوم به سه طریق به شرح ذیل تابع فعل اول است.

تعدادی افعال در زبان انگلیسی وجود دارد که فعل بعد از آنها ingمی گیرد که به اینگونه افعال اسم مصدر ساز (gerund maker) گویند

مثال:

گرامر انگلیسی/ترتیب قرار گرفتن صفات قبل ازاسم/Order of Adjectives before the Noun
تعداد بازديد : 11

گرامر انگلیسی/ترتیب قرار گرفتن صفات قبل ازاسم/Order of Adjectives before the Noun

ترتیب قرار گرفتن صفات قبل ازاسم:Order of Adjectives before the Noun:

 

بطور کلی می توان انواع صفت را به ترتیب زیر با موصوف به کار برد:

 

ترتیب قرار گرفتن صفات قبل ازاسم:

از آن جایی که گاهی برای توصیف یک اسم، از بیش از یک صفت، استفاده می شود، لذا فرمول زیر می تواند درطرز استفادۀ صحیح صفات، از نظراولویت قرار گرفتن آنها قبل از اسم ، کمک شایانی به شما نماید.

ليست صفحات
تعداد صفحات : 3