یادگیری انگلیسی با داستان

داستان انگلیسی/ موسیقی روستایی غربی/Country-Western Music
تعداد بازديد : 187

داستان انگلیسی/ موسیقی روستایی غربی/Country-Western Music

Country-Western Music

 موسیقی روستایی غربی

 

C

ountry-western music is very old. It came from the United States, Canada, Ireland, and Great Britain.Country-western music is a mixture of music from all of these places.

موسیقی روستایی غربی بسیار قدیمی است. که از کشور های ایالات متحده، کانادا، ایرلند و بریتانیا کبیر می آید. موسیقی روستایی غربی ترکیبی از همه این مکان ها است.

 

In the American West, cowboys had to take care ofthe cattle. They had to watch them all day and all night because the cattle were nervous and sometimes ran away.

در غرب آمریکا، کابوی ها مجبور به نگهداری از گله گاو بودند. آن ها مجبور به تماشای آنها در تمام روز و شب بودند زیرا گله گاو بی قرار و عصبی بودند و گاهی پا به فرار می گذاشتند.

داستان انگلیسی15/The coffee Plant/گیاه قهوه
تعداد بازديد : 114

داستان انگلیسی15/The coffee Plant/گیاه قهوه

The Coffee Plant

 گیاه قهوه

 

H

ow many cups of coffee did you drink yesterday? Where did the coffee come from? There is a good chance that your coffee came from one of these countries:Brazil, Colombia, Indonesia, Ivory Coast, or Ethiopia.

 

دیروز چند فنجان قهوه نوشیدید؟ قهوه از کجا آمده است؟ شانس خوبی است که قهوه شما تولید یکی از این کشورها باشد:برزیل، کلمبیا، اندونزی، ساحل عاج یا اتیوپی.