close
دانلود آهنگ جدید
گرامر زبان انگلیسی

گرامر زبان انگلیسی

گرامر انگلیسی/بیان آرزو – ای کاش
تعداد بازديد : 78

گرامر انگلیسی/بیان آرزو – ای کاش

بیان آرزو ای کاش

 

وجه التزامی (بیان آرزو /ای کاش...) I wish Subjunctive Mood…  

q

 wishبه عنوان یک فعل اصلی به معنی “خواستن” و مترادف فعلwantاست. فعل بعد از آن به صورت مصدر باto به کار می رود.

مثال:

گرامر انگلیسی/سوالات Wh
تعداد بازديد : 36

گرامر انگلیسی/سوالات  Wh

سوالات  Wh

 

در زبان انگلیسی چندین نوع سوال وجود دارد مثل Wh-questions, Yes-no questions, سوالات ضمیمهو غیره. در این درس قصد داریم بهWh-questions (سوالاتی که با wh آغاز می شوند) بپردازیم که گاهی اوقات information questionsهم نامیده می شوند.