X
گرامر انگلیسی به زبان فارسی

گرامر انگلیسی به زبان فارسی

گرامر انگلیسی/زمان گذشته کامل استمراری/Past Perfect Continuous Tense
تعداد بازديد : 37

گرامر انگلیسی/زمان گذشته کامل استمراری/Past Perfect Continuous Tense

زمان گذشته کامل استمراری (ماضی بعید استمراری) :Past Perfect Continuous Tense :

q

طرز تشکیل:

شکل مثبت:

فاعل+ had + been + فعل + ing

q

برای ساختن زمان گذشته کامل استمراری ابتدا زمان گذشته فعلto haveیعنیhadرا با اسم مفعول فعلto beیعنیbeenصرف می کنیم و سپس به آخر زمان حال فعل اصلی مورد نظرingاضافه می کنیم.

مثال:

گرامر انگلیسی/زمان حال ساده
تعداد بازديد : 34

گرامر انگلیسی/زمان حال ساده

زمان حال ساده(Simple Present Tense)

q

طرز تشکیل(Formation)

شکل مثبت(Affirmative Form)

) مصدر بدون + (toفاعل

 

برای ساختن زمان حال ساده در انگلیسی to مصدر را حذف می کنیم و فعل را برای فاعل های مختلف صرف می نماییم.

 

مثال:

گرامر انگلیسی/ موارد کاربرد there
تعداد بازديد : 61

گرامر انگلیسی/ موارد کاربرد there

موارد کاربرد There:

 

در صورتی که بخواهند از وجود چیزی یا کسی گفتگو کنند ازthereدر آغاز جمله استفاده می کنند.

مثلا به جای جملۀ:

A pen is on the table.

از جملۀ:

 

There is a pen on the table.

استفاده می کنند. یا به جای جملۀ:

Two men are in the room.

از جملۀ:

There are two men in the room.

 

استفاده می کنند.

ليست صفحات
تعداد صفحات : 2