close
دانلود آهنگ جدید
گرامر انگلیسی به زبان فارسی

گرامر انگلیسی به زبان فارسی

گرامر انگلیسی/زمان حال ساده
تعداد بازديد : 5

گرامر انگلیسی/زمان حال ساده

زمان حال ساده(Simple Present Tense)

q

طرز تشکیل(Formation)

شکل مثبت(Affirmative Form)

) مصدر بدون + (toفاعل

 

برای ساختن زمان حال ساده در انگلیسی to مصدر را حذف می کنیم و فعل را برای فاعل های مختلف صرف می نماییم.

 

مثال:

گرامر انگلیسی/ موارد کاربرد there
تعداد بازديد : 12

گرامر انگلیسی/ موارد کاربرد there

موارد کاربرد There:

 

در صورتی که بخواهند از وجود چیزی یا کسی گفتگو کنند ازthereدر آغاز جمله استفاده می کنند.

مثلا به جای جملۀ:

A pen is on the table.

از جملۀ:

 

There is a pen on the table.

استفاده می کنند. یا به جای جملۀ:

Two men are in the room.

از جملۀ:

There are two men in the room.

 

استفاده می کنند.

گرامر انگلیسی/ضمایر موصولی
تعداد بازديد : 50

گرامر انگلیسی/ضمایر موصولی

ضمایر موصولی کلماتی هستندکه اولاً وظیفۀ جانشینی اسم یا ضمیر را انجام می دهند. ثانیاً وظیفۀ ربط جملات اصلی به تبعی را نیز دارا هستند.

 

مثال:

She is the student who is studying at Tehran University.

 

او دانشجویی است که در دانشگاه تهران درس می خواند.