close
دانلود آهنگ جدید
گرامر انگلیسی

گرامر انگلیسی

گرامر انگلیسی/Simple Past Tense/زمان گذشته ساده
تعداد بازديد : 6

گرامر انگلیسی/Simple Past Tense/زمان گذشته ساده

زمان گذشته ساده(Simple Past Tense) 

q

طرز تشکیل(Formation)

شکل مثبت(Affirmative Form)

زمان گذشته فعل + فاعلq

 

برای ساختن زمان گذشته ساده کافیست ed را به آخر فعل بیافزاییم و اگر فعل بی قاعده باشد می با یست گذشته آن را یاد بگیریم.

 

مثال:

گرامر انگلیسی/Present Perfect Continuous Tense/ زمان حال کامل استمراری
تعداد بازديد : 7

گرامر انگلیسی/Present Perfect Continuous Tense/ زمان حال کامل استمراری

(Present Perfect Continuous Tense)

زمان حال کامل استمراری (ماضی نقلی استمراری)

q

طرز تشکیل (Formation)

شکل مثبت(Affirmative Form)

فاعل + have/has + been + فعل + ing

q

برای تشکیل زمان حال کامل استمراری ابتدا زمان حال فعلto haveرا صرف می کنیم، سپس اسم مفعول فعل to be را که  beenمی باشد بعد از آن قرار می دهیم و به آخر زمان حال فعل اصلیing می افزاییم.

 

مثال:

گرامر انگلیسی/زمان حال استمراری/present continuous Tense
تعداد بازديد : 5

گرامر انگلیسی/زمان حال استمراری/present continuous Tense

زمان حال استمراری(present continuous Tense)

 

زمان حال استمراری:

طرز تشکیل(Formation)

شکل مثبت(Affirmative Form)

  + ingفعل + am/are/is + فاعل

 

علامت فارسی این زمان در فارسی داشتن، مشغول بودن، یا در حال بودن می باشد. این زمان در انگلیسی با به کار بردن زمان حال کمکی to be یعنی یکی از سه فعل am، is، are و افزودن ing به آخر فعل اصلی تشکیل می شود.

 

مثال:

ليست صفحات
تعداد صفحات : 3