گرامر

گرامر انگلیسی/ضمایر استفهامی(Interrogative Pronouns)
تعداد بازديد : 59

گرامر انگلیسی/ضمایر استفهامی(Interrogative Pronouns)

ضمایر استفهامی(Interrogative Pronouns)

 

 

ضمایر استفهامی از چگونگی و وضع مرجع خود پرسش می کنند و عبارتند از:

 

دارای حالت فاعلی

 

Who

دارای حالت مفعولی

 

whom

دارای حالت فاعلی و مفعولی

 

what

دارای حالت فاعلی و مفعولی

 

which

دارای حات فاعلی و مفعولی

 

whose

 

ضمایر استفهامی از چگونگی و وضع مرجع خود پرسش می کنند و عبارتند از:

 

مثال:

گرامر انگلیسی/بیان آرزو – ای کاش
تعداد بازديد : 87

گرامر انگلیسی/بیان آرزو – ای کاش

بیان آرزو ای کاش

 

وجه التزامی (بیان آرزو /ای کاش...) I wish Subjunctive Mood…  

q

 wishبه عنوان یک فعل اصلی به معنی “خواستن” و مترادف فعلwantاست. فعل بعد از آن به صورت مصدر باto به کار می رود.

مثال:

ليست صفحات
تعداد صفحات : 2