close
دانلود آهنگ جدید
گرامر

گرامر

گرامر انگلیسی/Past Perfect Tense/زمان گذشته کامل
تعداد بازديد : 3

گرامر انگلیسی/Past Perfect Tense/زمان گذشته کامل

زمان گذشته کامل (ماضی بعید) :  Past Perfect Tense :

q

طرز تشکیل:

شکل مثبت:

فاعل + had + اسم مفعول

 

برای ساختن زمان گذشته کامل با صرف زمان گذشته فعل to have یعنی had و استفاده از اسم مفعول فعل اصلی مورد نظر ساخته می شود.

مثال:

گرامر انگلیسی/Present Perfect Continuous Tense/ زمان حال کامل استمراری
تعداد بازديد : 7

گرامر انگلیسی/Present Perfect Continuous Tense/ زمان حال کامل استمراری

(Present Perfect Continuous Tense)

زمان حال کامل استمراری (ماضی نقلی استمراری)

q

طرز تشکیل (Formation)

شکل مثبت(Affirmative Form)

فاعل + have/has + been + فعل + ing

q

برای تشکیل زمان حال کامل استمراری ابتدا زمان حال فعلto haveرا صرف می کنیم، سپس اسم مفعول فعل to be را که  beenمی باشد بعد از آن قرار می دهیم و به آخر زمان حال فعل اصلیing می افزاییم.

 

مثال:

گرامر انگلیسی/زمان حال کامل/ماضی نقلی/Present Perfect Tense
تعداد بازديد : 7

گرامر انگلیسی/زمان حال کامل/ماضی نقلی/Present Perfect Tense

زمان حال کامل )ماضی نقلی)(Present Perfect Tense) 

q

طرز تشکیل (Formation)

شکل مثبت(Affirmative Form)

فاعل + have/has + اسم مفعول

q

برای تشکیل این زمان ابتدا زمان حال فعل کمکیto have را صرف می کنیم و سپس اسم مفعول فعل مورد نظر را به آن می افزاییم.

 

مثال: