مجموعه اشعار

مجموعه اشعار

سکه / آوا / سیاوش کسرایی
تعداد بازديد : 197

سکه / آوا / سیاوش کسرایی

سکه / آوا / سیاوش کسرایی

 

خاطرم دریای پر غوغاست 

یاد تو چون سکه ای سیمین رها بر آب این دریاست 

خاطر دریا پریشان است 

سینه دریا پر از تشویش توفان است 

مست / آوا / سیاوش کسرایی
تعداد بازديد : 182

مست / آوا / سیاوش کسرایی

مست / آوا / سیاوش کسرایی

 

من مستم 
من مستم و میخانه پرستم
راهم منمایید 
پایم بگشایید 
وین جام جگرسوز مگیرید ز دستم 
می لاله و باغم 
می شمع و چراغم 
می همدم من همنفسم عطر دماغم 

اقیانوس / آوا / سیاوش کسرایی
تعداد بازديد : 147

اقیانوس / آوا / سیاوش کسرایی

اقیانوس / آوا / سیاوش کسرایی

 

پای تا سر سینه اما بی نفس بی خاطره گنگ و فراموشی

هر صدایی در نگاهش گم به چشم ژرف خاموش

پر تپش بی سایه در خود ایستاده 

ليست صفحات
تعداد صفحات : 11