متن خارجی

داستان انگلیسی14/Oranges/پرتغال
تعداد بازديد : 75

داستان انگلیسی14/Oranges/پرتغال

Oranges

 پرتقال ها

 

E

verybody loves oranges. They are sweet and juicy. They are in sections, so it is easy to eat them. Some oranges do not have any seeds.

همه پرتقال دوست دارند. آنها شیرین و آبدار هستند. آنها قسمت به قسمت هستند، بنابراین خوردن آنها آسان است. برخی از پرتقال ها دانه ندارند.

 

Some have a thick skin, and some have a thin skin.The orange tree is beautiful. It has a lot of shiny green leaves. The small white flowers smell very sweet.

 

بعضی از آنها پوست ضخیم و برخی پوست نازک دارند. درخت پرتقال زیبا است. دارای بسیاری از برگهای براق سبز می باشد. گل های کوچک سفید، بوی بسیار مطبوعی میدهند.