close
دانلود آهنگ جدید
ماضی بعید استمراری

ماضی بعید استمراری

گرامر انگلیسی/زمان گذشته کامل استمراری/Past Perfect Continuous Tense
تعداد بازديد : 19

گرامر انگلیسی/زمان گذشته کامل استمراری/Past Perfect Continuous Tense

زمان گذشته کامل استمراری (ماضی بعید استمراری) :Past Perfect Continuous Tense :

q

طرز تشکیل:

شکل مثبت:

فاعل+ had + been + فعل + ing

q

برای ساختن زمان گذشته کامل استمراری ابتدا زمان گذشته فعلto haveیعنیhadرا با اسم مفعول فعلto beیعنیbeenصرف می کنیم و سپس به آخر زمان حال فعل اصلی مورد نظرingاضافه می کنیم.

مثال: