close
دانلود آهنگ جدید
قدم به قدم آموزش انگلیسی

قدم به قدم آموزش انگلیسی

گرامر انگلیسی/جملات شرطی/Conditional Sentences
تعداد بازديد : 75

گرامر انگلیسی/جملات شرطی/Conditional Sentences

جملات شرطی:  Conditional Sentences:

 

جملۀ شرطی جمله ای است که در زبان فارسی معمولاً با کلمۀ “اگر” و در انگلیسی باifو یا کلماتی که به این معنی باشند، آغاز می شود. هر جملۀ شرطی از دو قسمت تشکیل می شود: سؤال شرط (if Clause) و جواب یا جزای شرط . (the answer) قسمت سؤال شرط راSubordinate Clauseو جزای شرط راPrinciple Clauseو یاMain Clauseنیز می گویند. بطور کلی می توان گفت که انجام فعل جواب یا جزای شرط، رابطۀ کاملاً مستقیمی با انجام فعل سؤال شرط دارد.

مثال:

آموزش گرامر انگلیسی/اسامی مرکب و قواعد مربوط به جمع بستن آنها
تعداد بازديد : 67

آموزش گرامر انگلیسی/اسامی مرکب و قواعد مربوط به جمع بستن آنها

جمع بستن اسم های مرکب

 

اسامی مرکب و قواعد مربوط به جمع بستن آنها:

 

اسم های مرکب اسم هایی هستند که از چند اسم یا چند کلمه ترکیب شده اند. اغلب این اسم ها حالت اضافه یا حالت صفت و موصوف را دارند. در جمع بستن s جمع را به آخر اسمی که در حالت موصوف قرار گرفته است .         می افزایند و یا به عبارت ساده تر s به آن کلمه ای اضافه می شود که منظور از آن اسم مرکب همان کلمه است. برای مثال درکلمۀ bird-cage یعنی قفس پرنده کلمۀ cage  جمع بسته می شود زیرا منظور ما از آن اسم مرکب قفس است نه خود پرنده.

برای روشن شدن مطلب  درزیر به چند نمونۀ از اسامی مرکب که در حالت مفرد و جمع ذکر گردیده است، توجه نمایید.