عاشقانه ترین شعر فریدون مشیری

عاشقانه ترین شعر فریدون مشیری