close
دانلود آهنگ جدید
ضمایر استفهامی

ضمایر استفهامی

گرامر انگلیسی/ضمایر استفهامی(Interrogative Pronouns)
تعداد بازديد : 26

گرامر انگلیسی/ضمایر استفهامی(Interrogative Pronouns)

ضمایر استفهامی(Interrogative Pronouns)

 

 

ضمایر استفهامی از چگونگی و وضع مرجع خود پرسش می کنند و عبارتند از:

 

دارای حالت فاعلی

 

Who

دارای حالت مفعولی

 

whom

دارای حالت فاعلی و مفعولی

 

what

دارای حالت فاعلی و مفعولی

 

which

دارای حات فاعلی و مفعولی

 

whose

 

ضمایر استفهامی از چگونگی و وضع مرجع خود پرسش می کنند و عبارتند از:

 

مثال:

گرامر انگلیسی /ضمایر استفهامی(Interrogative Pronouns)
تعداد بازديد : 64

گرامر انگلیسی /ضمایر استفهامی(Interrogative Pronouns)

ضمایر استفهامی(Interrogative Pronouns)

 

ضمایر استفهامی از چگونگی و وضع مرجع خود پرسش می کنند و عبارتند از:

 

Who                          دارای حالت فاعلی                     

 

 

 

Whom                                         دارای حالت مفعولی