شعر های فریدون مشیری

شعر های فریدون مشیری

آیا برادرانیم؟-لحظه ها و احساس ها(فریدون مشیری)
تعداد بازديد : 86

آیا برادرانیم؟-لحظه ها و احساس ها(فریدون مشیری)

"آیا برادرانیم؟"

 

جاني شكسته دارم از دوستي گريزان

در باورم نگنجد بیداد از عزيزان

 

 

وايا ستیزه جويان با دشمنان ستیزند

آيا برادرانیم با يكديگر ستیزان؟

 

 

آه آن امیدھا كو چون صبح نوشكفته

تا حال من ببینند در شام برگ ريزان

 

 

از جور دوست ھرچند از پا افتادگانیم

ما را ازين گذرگاه اي عشق بر مخیزان

 

 

ليست صفحات
تعداد صفحات : 6