سایت تخصصی زبان انگلیسی

داستان انگلیسی/ موسیقی روستایی غربی/Country-Western Music
تعداد بازديد : 187

داستان انگلیسی/ موسیقی روستایی غربی/Country-Western Music

Country-Western Music

 موسیقی روستایی غربی

 

C

ountry-western music is very old. It came from the United States, Canada, Ireland, and Great Britain.Country-western music is a mixture of music from all of these places.

موسیقی روستایی غربی بسیار قدیمی است. که از کشور های ایالات متحده، کانادا، ایرلند و بریتانیا کبیر می آید. موسیقی روستایی غربی ترکیبی از همه این مکان ها است.

 

In the American West, cowboys had to take care ofthe cattle. They had to watch them all day and all night because the cattle were nervous and sometimes ran away.

در غرب آمریکا، کابوی ها مجبور به نگهداری از گله گاو بودند. آن ها مجبور به تماشای آنها در تمام روز و شب بودند زیرا گله گاو بی قرار و عصبی بودند و گاهی پا به فرار می گذاشتند.

داستان انگلیسی 11/the Date Palm
تعداد بازديد : 245

داستان انگلیسی 11/the Date Palm

The Date Palm

 

 نخل خرما

 

The date palm is a wonderful tree. People eat dates. They feed them to their animals. They use the leaves and the wood to build houses.

 

نخل خرما درخت عجیبی است. مردم خرما می خورند. به حیوانات خود نیز می خورانند. آنها از برگ و چوبش برای ساخت خانه استفاده می کنند.