close
دانلود آهنگ جدید
سایت تخصصی انگلیسی

سایت تخصصی انگلیسی

داستان انگلیسی راک و رول /Rock and Roll
تعداد بازديد : 69

داستان انگلیسی راک و رول /Rock and Roll

Rock and Roll

 راک و رول

 

R

ock and roll came from jazz and the blues during the 1950s. One of the first rock and roll songs was Bill Haley's "Rock Around the Clock."

راک و رول از جاز و بلوز در طول دهه 1950 گرفته شده اند. یکی از نخستین موسیقی های راک و رول، موسیقی Rock Around the Clock از بیل هیلی بود.

 

 

گرامر انگلیسی/زمان آینده ساده/Simple Future Tense
تعداد بازديد : 34

گرامر انگلیسی/زمان آینده ساده/Simple Future Tense

زمان آینده ساده:Simple Future Tense:

q

طرز تشکیل:

شکل مثبت:

فاعل+ shall/will + شکل ساده فعل

q

برای ساختن زمان آینده ساده می بایست افعال کمکی shall و will را بلا فاصله بعد از فاعل به کار برده و سپس مصدر بدون to یا همان شکل سادۀ فعل (simple form of the verb) را بعد از آن به کار بریم. باید توجه داشت که s سوم شخص مفرد زمان حال ساده هنگامی که به زمان آینده تبدیل می گردد حذف می گردد.

نکته: از فعل کمکی shall برای اول شخص مفرد و اول شخص جمع استفاده شده و برای سایر ضمایر از فعل کمکی will استفاده می گردد.

 

گرامر انگلیسی/Present Perfect Continuous Tense/ زمان حال کامل استمراری
تعداد بازديد : 32

گرامر انگلیسی/Present Perfect Continuous Tense/ زمان حال کامل استمراری

(Present Perfect Continuous Tense)

زمان حال کامل استمراری (ماضی نقلی استمراری)

q

طرز تشکیل (Formation)

شکل مثبت(Affirmative Form)

فاعل + have/has + been + فعل + ing

q

برای تشکیل زمان حال کامل استمراری ابتدا زمان حال فعلto haveرا صرف می کنیم، سپس اسم مفعول فعل to be را که  beenمی باشد بعد از آن قرار می دهیم و به آخر زمان حال فعل اصلیing می افزاییم.

 

مثال:

ليست صفحات
تعداد صفحات : 2