close
دانلود آهنگ جدید
سایت تخصصی انگلیسی

سایت تخصصی انگلیسی

گرامر انگلیسی/Present Perfect Continuous Tense/ زمان حال کامل استمراری
تعداد بازديد : 7

گرامر انگلیسی/Present Perfect Continuous Tense/ زمان حال کامل استمراری

(Present Perfect Continuous Tense)

زمان حال کامل استمراری (ماضی نقلی استمراری)

q

طرز تشکیل (Formation)

شکل مثبت(Affirmative Form)

فاعل + have/has + been + فعل + ing

q

برای تشکیل زمان حال کامل استمراری ابتدا زمان حال فعلto haveرا صرف می کنیم، سپس اسم مفعول فعل to be را که  beenمی باشد بعد از آن قرار می دهیم و به آخر زمان حال فعل اصلیing می افزاییم.

 

مثال:

داستان انگلیسی14/Oranges/پرتغال
تعداد بازديد : 13

داستان انگلیسی14/Oranges/پرتغال

Oranges

 پرتقال ها

 

E

verybody loves oranges. They are sweet and juicy. They are in sections, so it is easy to eat them. Some oranges do not have any seeds.

همه پرتقال دوست دارند. آنها شیرین و آبدار هستند. آنها قسمت به قسمت هستند، بنابراین خوردن آنها آسان است. برخی از پرتقال ها دانه ندارند.

 

Some have a thick skin, and some have a thin skin.The orange tree is beautiful. It has a lot of shiny green leaves. The small white flowers smell very sweet.

 

بعضی از آنها پوست ضخیم و برخی پوست نازک دارند. درخت پرتقال زیبا است. دارای بسیاری از برگهای براق سبز می باشد. گل های کوچک سفید، بوی بسیار مطبوعی میدهند.

آموزش گرامر انگلیسی/اسامی مرکب و قواعد مربوط به جمع بستن آنها
تعداد بازديد : 39

آموزش گرامر انگلیسی/اسامی مرکب و قواعد مربوط به جمع بستن آنها

جمع بستن اسم های مرکب

 

اسامی مرکب و قواعد مربوط به جمع بستن آنها:

 

اسم های مرکب اسم هایی هستند که از چند اسم یا چند کلمه ترکیب شده اند. اغلب این اسم ها حالت اضافه یا حالت صفت و موصوف را دارند. در جمع بستن s جمع را به آخر اسمی که در حالت موصوف قرار گرفته است .         می افزایند و یا به عبارت ساده تر s به آن کلمه ای اضافه می شود که منظور از آن اسم مرکب همان کلمه است. برای مثال درکلمۀ bird-cage یعنی قفس پرنده کلمۀ cage  جمع بسته می شود زیرا منظور ما از آن اسم مرکب قفس است نه خود پرنده.

برای روشن شدن مطلب  درزیر به چند نمونۀ از اسامی مرکب که در حالت مفرد و جمع ذکر گردیده است، توجه نمایید.