زمان حال استمراری

گرامر انگلیسی/زمان حال استمراری/present continuous Tense
تعداد بازديد : 37

گرامر انگلیسی/زمان حال استمراری/present continuous Tense

زمان حال استمراری(present continuous Tense)

 

زمان حال استمراری:

طرز تشکیل(Formation)

شکل مثبت(Affirmative Form)

  + ingفعل + am/are/is + فاعل

 

علامت فارسی این زمان در فارسی داشتن، مشغول بودن، یا در حال بودن می باشد. این زمان در انگلیسی با به کار بردن زمان حال کمکی to be یعنی یکی از سه فعل am، is، are و افزودن ing به آخر فعل اصلی تشکیل می شود.

 

مثال: