close
تبلیغات در اینترنت
زبان انگلیسی

زبان انگلیسی

داستان انگلیسی7 /چرا مردم می خندن /Why Do People Laugh
تعداد بازديد : 26

داستان انگلیسی7 /چرا مردم می خندن /Why Do People Laugh

Why Do People Laugh?

 

 چرا مردم می خندند؟

 

 

 

Do you laugh every day? Most people do. Scientists say that people laugh about 17 times a day.

 

آیا شما هر روز می خندید؟ اکثر مردم اینکار را انجام می دهند. دانشمندان می گویند که مردم در حدود 17 بار در روز می خندند.

 

 

 

That is a lot of laughter. In India, there are hundreds of laughter clubs. The people in these clubs get together every morning.

 

که این حدود زیادی از خندیدن است. در هند، صدها باشگاه خنده وجود دارد. مردم در این باشگاه با هم هر روز صبح جمع می شوند.

 

 

چگونه اسم غیر قابل شمارش را می توان قابل شمارش نمود؟
تعداد بازديد : 6

چگونه اسم غیر قابل شمارش را می توان قابل شمارش نمود؟

چگونه اسم غیر قابل شمارش را می توان قابل شمارش نمود؟

 

 

برای بیان یک واحد از اسمی که غیر قابل شمارش است باید واحد آن را که یک اسم قابل شمارش می باشد را در ابتداء آن بنویسیم.

آموزش افعال To Bo
تعداد بازديد : 53

افعال To Be

افعال to beدر زبان انگلیسی خیلی اوقات جزء فعل های کمکی محسوب می شوند. در زبان انگلیسی 5 فعل to be وجود دارد؛ 3 فعل آن مربوط به زمان حال است و دو فعل دیگر مربوط به گذشته می شوند.

 

 

صرف افعال to be در زمان حال :

نکته1: همانطور که می دانیدis  برای مفرد و are برای جمع بکار می رود.

نکته 2: مخفف افعال to be در زمان حال به شکل زیر است. 

نکته3: برای منفی کردن افعال  to be در زمان حال، بعد ازam/is/are کلمه not را اضافه می کنیم.

 

I am not a teacher

     من معلم نیستم

 

He is not a farmer

 او کشاورز نیست

 

We are not doctors

 ما دکتر نیستیم

نحوه سوالی کردن افعال to be در زمان حال: 

 

جای فاعل و فعل را عوض می کنیم.


 Am I a student?

آیا من دانش آموز هستم؟

 

 

 Yes, I am.

بله، من هستم

 

 

 No, I am not.

نه، من نیستم

 

Is it an orange?

آیا آن پرتقال است؟

 

 

 Yes, it is.

بله، آن است

 

 

 No, it is not(isn’t).

نه، آن نیست.

 

 

 Are they teachers?

آیا آنها معلم هستند؟

 

 

 Yes, they are.

بله، آنها هستند.

 

No, they are not(aren’t).

نه، آنها نیستند.

 

نکته1: سوالاتی که از طریق جابجایی فاعل و فعل ساخته شده و با بلی و خیر پاسخ داده می شوند Yes/No Question نام دارند.

نکته2: در ترجمه Yes/No Question همیشه در ابتدا از "آیا" استفاده می کنیم.

نکته3: am not شکل مخفف ندارد.

نکته4: زمانی که اولین حرف اسم ما در جمله حروف صدا دار باشد (a, e, u, i, o) برای سهولت خواندن بجای a ازan استفاده می کنیم.  It is an Orange )

 

برای پرسش منفی دو راه وجود دارد:

 

الف) محاوره ای:

 

 

?Aren’t they your friend

  آیا آنها دوست شما نیستند؟

 

 

?Isn’t she your student

 آیا او دانش آموز شما نیست؟

 

 

 

ب) رسمی و اداری:

 

 

Are they not your friend

 آیا آنها دوست شما نیستند؟

 

 

Is she not your student ?

 

آیا او دانش آموز شما نیست؟