داستان انگلیسی ترجمه شده

داستان انگلیسی راک و رول /Rock and Roll
تعداد بازديد : 74

داستان انگلیسی راک و رول /Rock and Roll

Rock and Roll

 راک و رول

 

R

ock and roll came from jazz and the blues during the 1950s. One of the first rock and roll songs was Bill Haley's "Rock Around the Clock."

راک و رول از جاز و بلوز در طول دهه 1950 گرفته شده اند. یکی از نخستین موسیقی های راک و رول، موسیقی Rock Around the Clock از بیل هیلی بود.

 

 

داستان انگلیسی 16/Music and Behavior/ موزیک و رفتار
تعداد بازديد : 59

داستان انگلیسی 16/Music and Behavior/ موزیک و رفتار

Music and Behavior

 موسیقی و رفتار

 

W

here did you go yesterday? Did you hear music at any of those places? There is a good chance that you did. Today most stores and restaurants play music.

دیروز کجا رفته بودید؟آیا در هر مکانی از آنجا موسیقی شنیدید؟ شانس خوبی دارید که شنیدید.امروزه بیشتر فروشگاهها و رستورانها موسیقی پخش میکنند.

 

You might even hear music in an office or on a farm. Scientists believe that music affects the way people behave.

احتمالا شما حتی در یک دفتر یا مزرعه موسیقی میشنوید. دانشمندان معتقدند که موسیقی بر روی روش رفتار مردم تاثیر دارد.

 

 

داستان انگلیسی15/The coffee Plant/گیاه قهوه
تعداد بازديد : 114

داستان انگلیسی15/The coffee Plant/گیاه قهوه

The Coffee Plant

 گیاه قهوه

 

H

ow many cups of coffee did you drink yesterday? Where did the coffee come from? There is a good chance that your coffee came from one of these countries:Brazil, Colombia, Indonesia, Ivory Coast, or Ethiopia.

 

دیروز چند فنجان قهوه نوشیدید؟ قهوه از کجا آمده است؟ شانس خوبی است که قهوه شما تولید یکی از این کشورها باشد:برزیل، کلمبیا، اندونزی، ساحل عاج یا اتیوپی.

ليست صفحات
تعداد صفحات : 3