close
تبلیغات در اینترنت
داستانهای انگلیسی

داستانهای انگلیسی

داستان انگلیسی8 /چرا آب دریا شور است/Why Is the Sea Salty
تعداد بازديد : 17

داستان انگلیسی8 /چرا آب دریا شور است/Why Is the Sea Salty

Why Is the Sea Salty?

 

 چرا آب دریا شور است؟

 

 

 

There is a lot of salt on the Earth, and it mixes very well with water. There is some salt in all water.

 

نمک زیادی روی کره زمین وجود دارد و خیلی خوب با آب مخلوط می شود. مقداری نمک در همه آب ها وجود دارد.

 

 

 

 

داستان انگلیسی7 /چرا مردم می خندن /Why Do People Laugh
تعداد بازديد : 26

داستان انگلیسی7 /چرا مردم می خندن /Why Do People Laugh

Why Do People Laugh?

 

 چرا مردم می خندند؟

 

 

 

Do you laugh every day? Most people do. Scientists say that people laugh about 17 times a day.

 

آیا شما هر روز می خندید؟ اکثر مردم اینکار را انجام می دهند. دانشمندان می گویند که مردم در حدود 17 بار در روز می خندند.

 

 

 

That is a lot of laughter. In India, there are hundreds of laughter clubs. The people in these clubs get together every morning.

 

که این حدود زیادی از خندیدن است. در هند، صدها باشگاه خنده وجود دارد. مردم در این باشگاه با هم هر روز صبح جمع می شوند.

 

 

داستان انگلیسی5 / دلفین/The Dolphin
تعداد بازديد : 50

 داستان  انگلیسی5 / دلفین/The Dolphin

 

 

The Dolphin

 

 

 دلفین ها

 

 

Can dolphins talk? Maybe they can't talk with words, but they talk with sounds. They show their feelings with sounds.

 

آیا دلفین ها می توانند صحبت کنند؟ شاید آن ها نتوانند با کلمات صحبت کنند ولی آنها با ایجاد صداهایی حرف میزنند. آنها احساساتشان را با صداها به نمایش می گذارند.

 

 

 

Dolphins travel in a group. We call a group of fish a "school." They don't study, but they travel together. Dolphins are mammals, not fish, but they swim together in a school.

دلفین ها بصورت یک گروه سفر می کنند. ما یک گروه از ماهی ها را "مدرسه" صدا می زنیم. آن ها درس نمی خوانند ولی با همدیگر سفر می کنند. دلفین ها جزء پستانداران هستند، نه ماهی ها، ولی بایکدیگر شنا می کنند در یک مدرسه.

ليست صفحات
تعداد صفحات : 2