close
تبلیغات در اینترنت
داستانهای انگلیسی

داستانهای انگلیسی

داستان انگلیسی 10/How Do Many Hearing-Impaired People Talk
تعداد بازديد : 52

داستان انگلیسی 10/How Do Many Hearing-Impaired People Talk

How Do Many Hearing-Impaired People Talk?

 

 چگونه بسیاری از مردم ناشنوا صحبت می کنند؟

 

 

 

Hearing-impaired people cannot hear sounds well. How do they "hear" words? Many hearing-impaired people use sign language.

 

افراد ناشنوا صداها را به خوبی نمیشنوند. چطور کلمات را می شنوند؟ بسیاری از افراد ناشنوا از زبان اشاره استفاده می کنند.

 

 

They talk with their hands. Two hearing-impaired people can talk to each other. They both use sign language.

 

آنها با دست هایشان صحبت می کنند. دو فرد ناشنوا می توانند با همدیگر صحبت کنند. آنها هر دو از زبان اشاره استفاده می کنند.

 

 

 

داستان انگلیسی8 /چرا آب دریا شور است/Why Is the Sea Salty
تعداد بازديد : 50

داستان انگلیسی8 /چرا آب دریا شور است/Why Is the Sea Salty

Why Is the Sea Salty?

 

 چرا آب دریا شور است؟

 

 

 

There is a lot of salt on the Earth, and it mixes very well with water. There is some salt in all water.

 

نمک زیادی روی کره زمین وجود دارد و خیلی خوب با آب مخلوط می شود. مقداری نمک در همه آب ها وجود دارد.

 

 

 

 

داستان انگلیسی7 /چرا مردم می خندن /Why Do People Laugh
تعداد بازديد : 66

داستان انگلیسی7 /چرا مردم می خندن /Why Do People Laugh

Why Do People Laugh?

 

 چرا مردم می خندند؟

 

 

 

Do you laugh every day? Most people do. Scientists say that people laugh about 17 times a day.

 

آیا شما هر روز می خندید؟ اکثر مردم اینکار را انجام می دهند. دانشمندان می گویند که مردم در حدود 17 بار در روز می خندند.

 

 

 

That is a lot of laughter. In India, there are hundreds of laughter clubs. The people in these clubs get together every morning.

 

که این حدود زیادی از خندیدن است. در هند، صدها باشگاه خنده وجود دارد. مردم در این باشگاه با هم هر روز صبح جمع می شوند.

 

 

ليست صفحات
تعداد صفحات : 2