close
دانلود آهنگ جدید
جمع بستن اسامی بی قاعده

جمع بستن اسامی بی قاعده

جمع بستن اسامی بی قاعده /گرامر انگلیسی
تعداد بازديد : 125

جمع بستن اسامی بی قاعده /گرامر انگلیسی

اسامی جمع بی قاعده

 

جمع بستن اسامی به صوررت سماعی:

 

 در زبان انگلیسی تعدادی اسم وجود دارد که با تغییراتی که در حروف با صدای آنها داده شده به جمع تبدیل شده اند، این گونه جمع را سماعی نامند. تعدادی از این اسامی به شرح زیر می باشد: