بهترین نمونه اشعار مشیری

بهترین نمونه اشعار مشیری

فریدون مشیری
تعداد بازديد : 161

فریدون مشیری
امروز را به باد سپردم

امشب کنار پنجره بیدار مانده ام

دانم که بامداد

امروز دیگری را با خود می آورد

تا من دوباره

آن را بسپارمش به باد...


فریدون مشیری