close
دانلود آهنگ جدید
اسم قابل شمارش در دستور زبان انگلیسی

اسم قابل شمارش در دستور زبان انگلیسی

اسم قابل شمارش(Countable Noun)
تعداد بازديد : 73

اسم قابل شمارش(Countable Noun)

اسم قابل شمارش(Countable Noun)

 

 

اسم قابل شمارش اسمی است که می توان تعداد آن را ذکر نمود و آن را شمرد و همه بدون اسنثناء جمع بسته می شوند و حرف تعریف نا معین aیا an در ابتداء آنها قرار می گیرد.

 مثال:


یک سیب

An Apple

دو سیب

Two Apple

یک کشتی

A Ship

دو کشتی

Two Ship

یک درخت

A Tree

دو درخت

Two Tree