آموزش قذم به قدم انگلیسی

گرامر انگلیسی/Simple Past Tense/زمان گذشته ساده
تعداد بازديد : 102

گرامر انگلیسی/Simple Past Tense/زمان گذشته ساده

زمان گذشته ساده(Simple Past Tense) 

q

طرز تشکیل(Formation)

شکل مثبت(Affirmative Form)

زمان گذشته فعل + فاعلq

 

برای ساختن زمان گذشته ساده کافیست ed را به آخر فعل بیافزاییم و اگر فعل بی قاعده باشد می با یست گذشته آن را یاد بگیریم.

 

مثال:

گرامر انگلیسی/زمان حال ساده
تعداد بازديد : 35

گرامر انگلیسی/زمان حال ساده

زمان حال ساده(Simple Present Tense)

q

طرز تشکیل(Formation)

شکل مثبت(Affirmative Form)

) مصدر بدون + (toفاعل

 

برای ساختن زمان حال ساده در انگلیسی to مصدر را حذف می کنیم و فعل را برای فاعل های مختلف صرف می نماییم.

 

مثال: