X
آموزش صفر تا صد انگلیسی

آموزش صفر تا صد انگلیسی

گرامر انگلیسی/اجتناب از تکرار جملات طولانی/ Avoiding Repetition of Long Sentences
تعداد بازديد : 50

 

اجتناب از تکرار جملات طولانی:Avoiding Repetition of Long Sentences:

 

برای اجتناب از تکرار جمله های طولانی، لازم است از فرمول های زیر استفاده کنیم تا مجبور به تکرار تمام جمله نشویم.

اگر جملۀ ذکر شده، مثبت خبری باشد، در این صورت برای جلوگیری از تکرار تمام جمله و ضمناً برای تأیید از یکی از دو فرمول زیر استفاده می شود.

q

مثال:

 

داستان انگلیسی14/Oranges/پرتغال
تعداد بازديد : 75

داستان انگلیسی14/Oranges/پرتغال

Oranges

 پرتقال ها

 

E

verybody loves oranges. They are sweet and juicy. They are in sections, so it is easy to eat them. Some oranges do not have any seeds.

همه پرتقال دوست دارند. آنها شیرین و آبدار هستند. آنها قسمت به قسمت هستند، بنابراین خوردن آنها آسان است. برخی از پرتقال ها دانه ندارند.

 

Some have a thick skin, and some have a thin skin.The orange tree is beautiful. It has a lot of shiny green leaves. The small white flowers smell very sweet.

 

بعضی از آنها پوست ضخیم و برخی پوست نازک دارند. درخت پرتقال زیبا است. دارای بسیاری از برگهای براق سبز می باشد. گل های کوچک سفید، بوی بسیار مطبوعی میدهند.