close
تبلیغات در اینترنت
آموزش زبان انگلیسی

آموزش زبان انگلیسی

جمع بستن اسامی بی قاعده /گرامر انگلیسی
تعداد بازديد : 11

جمع بستن اسامی بی قاعده /گرامر انگلیسی

اسامی جمع بی قاعده

 

جمع بستن اسامی به صوررت سماعی:

 

 در زبان انگلیسی تعدادی اسم وجود دارد که با تغییراتی که در حروف با صدای آنها داده شده به جمع تبدیل شده اند، این گونه جمع را سماعی نامند. تعدادی از این اسامی به شرح زیر می باشد:

داستان انگلیسی7 /چرا مردم می خندن /Why Do People Laugh
تعداد بازديد : 26

داستان انگلیسی7 /چرا مردم می خندن /Why Do People Laugh

Why Do People Laugh?

 

 چرا مردم می خندند؟

 

 

 

Do you laugh every day? Most people do. Scientists say that people laugh about 17 times a day.

 

آیا شما هر روز می خندید؟ اکثر مردم اینکار را انجام می دهند. دانشمندان می گویند که مردم در حدود 17 بار در روز می خندند.

 

 

 

That is a lot of laughter. In India, there are hundreds of laughter clubs. The people in these clubs get together every morning.

 

که این حدود زیادی از خندیدن است. در هند، صدها باشگاه خنده وجود دارد. مردم در این باشگاه با هم هر روز صبح جمع می شوند.

 

 

داستان انگلیسی4 / اسب آبی/The Hippopotamus
تعداد بازديد : 213

داستان انگلیسی4  / اسب آبی/The Hippopotamus

The Hippopotamus


 اسب آبی


 

The hippopotamus, or hippo, lives in the hot part of Africa. It is a mammal. That is, its babies are born alive, and they drink milk from the mother's body.


اسب آبی یا هیپو، در بخش گرم آفریقا زندگی می کند. اون یک پستاندار است. به همین دلیل است که  نوزادانش زنده به دنیا می آیند و از بدن مادر شیر می نوشند.


 


 

 

 

ليست صفحات
تعداد صفحات : 2