آموزش رایگان گرامر انگلیسی

گرامر انگلیسی/حرف اضافه/preposition
تعداد بازديد : 33

گرامر انگلیسی/حرف اضافه/preposition

حرف اضافه:preposition:

 

حرف اضافه کلمه ای است که قبل از اسم یا معادل آن واقع شده و رابطۀ آن را با کلمۀ دیگر در جمله روشن می سازد. به عبارت دیگر حرف اضافه کلمه ای است که رابطۀ یک موجود را با دیگری نشان می دهد.

مثال:

گرامر انگلیسی/مطابقت فعل با فاعل/Agreement of Verb with Subject
تعداد بازديد : 44

گرامر انگلیسی/مطابقت فعل با فاعل/Agreement of Verb with Subject

مطابقت فعل با فاعل:Agreement of Verb with Subject:

 

 فعل همواره باید با فاعل خود از نظر تعداد و شخص مطابقت نماید، لذا توجه به موارد ذیل، به شناسایی این مهم کمک می نماید. اگر فاعل مفرد باشد، فعل جمله نیز باید مفرد باشد و چنانچه فاعل به صورت جمع باشد، فعل جمله هم باید به صورت جمع باشد.

مثال:

گرامر انگلیسی/وجه امری/ Imperative Mood
تعداد بازديد : 38

گرامر انگلیسی/وجه امری/ Imperative Mood

وجه امری:Imperative Mood:

 

بیان عملی به صورت خواهش، تقاضا، پند و اندرز، التماس و دعا، امر واقعی است.

 برای ساختن وجه امری کافی است از مصدر ساده فعل (مصدر بدون  (toفعل  استفاده شود.

مثال:

ليست صفحات
تعداد صفحات : 2