close
دانلود آهنگ جدید
آموزش دستور زبان انگلیسی

آموزش دستور زبان انگلیسی

گرامر انگلیسی/وجه سببی/Causative Form
تعداد بازديد : 64

گرامر انگلیسی/وجه سببی/Causative Form

وجه سببی:  Causative Form :

 

بعضی کارها از عهدۀ ما ساخته نیست، طبیعتاً به وسیلۀ متخصصین یا اشخاص دیگر انجام می شود که در اکثر جملات فارسی به کنندۀ کار اشاره نمی شود. برای ساختن جملات سببی با در نظر گرفتن این که سببی از نوع مجهول باشد و یا معلوم از یکی از دو فرمول زیر استفاده می شود.

 

وجه سببی مجهول:

برای ساختن وجه سببی مجهول از فرمول زیر استفاده می شود.

مثال:

گرامر انگلیسی/مقایسۀ قیود/Comparison of Adverbs
تعداد بازديد : 34

گرامر انگلیسی/مقایسۀ قیود/Comparison of Adverbs

مقایسۀ قیود:  Comparison of Adverbs:

 

قید حالت مانند صفت، می تواند برای مقایسه به کار رود و بر سه نوع است: قید تساوی، قید تفضیلی و قید عالی

برای ساختن قید تساوی از فرمول زیر استفاده می شود

.

as + قید حالت + as

qمثال:

گرامر انگلیسی/ضمایر موصولی
تعداد بازديد : 79

گرامر انگلیسی/ضمایر موصولی

ضمایر موصولی کلماتی هستندکه اولاً وظیفۀ جانشینی اسم یا ضمیر را انجام می دهند. ثانیاً وظیفۀ ربط جملات اصلی به تبعی را نیز دارا هستند.

 

مثال:

She is the student who is studying at Tehran University.

 

او دانشجویی است که در دانشگاه تهران درس می خواند.

ليست صفحات
تعداد صفحات : 3