close
تبلیغات در اینترنت
آموزش دستور زبان

آموزش دستور زبان

آموزش گرامر انگلیسی/اسامی مرکب و قواعد مربوط به جمع بستن آنها
تعداد بازديد : 22

آموزش گرامر انگلیسی/اسامی مرکب و قواعد مربوط به جمع بستن آنها

جمع بستن اسم های مرکب

 

اسامی مرکب و قواعد مربوط به جمع بستن آنها:

 

اسم های مرکب اسم هایی هستند که از چند اسم یا چند کلمه ترکیب شده اند. اغلب این اسم ها حالت اضافه یا حالت صفت و موصوف را دارند. در جمع بستن s جمع را به آخر اسمی که در حالت موصوف قرار گرفته است .         می افزایند و یا به عبارت ساده تر s به آن کلمه ای اضافه می شود که منظور از آن اسم مرکب همان کلمه است. برای مثال درکلمۀ bird-cage یعنی قفس پرنده کلمۀ cage  جمع بسته می شود زیرا منظور ما از آن اسم مرکب قفس است نه خود پرنده.

برای روشن شدن مطلب  درزیر به چند نمونۀ از اسامی مرکب که در حالت مفرد و جمع ذکر گردیده است، توجه نمایید.

آموزش افعال To Bo
تعداد بازديد : 69

افعال To Be

افعال to beدر زبان انگلیسی خیلی اوقات جزء فعل های کمکی محسوب می شوند. در زبان انگلیسی 5 فعل to be وجود دارد؛ 3 فعل آن مربوط به زمان حال است و دو فعل دیگر مربوط به گذشته می شوند.

 

 

صرف افعال to be در زمان حال :

نکته1: همانطور که می دانیدis  برای مفرد و are برای جمع بکار می رود.

نکته 2: مخفف افعال to be در زمان حال به شکل زیر است. 

نکته3: برای منفی کردن افعال  to be در زمان حال، بعد ازam/is/are کلمه not را اضافه می کنیم.

 

I am not a teacher

     من معلم نیستم

 

He is not a farmer

 او کشاورز نیست

 

We are not doctors

 ما دکتر نیستیم

نحوه سوالی کردن افعال to be در زمان حال: 

 

جای فاعل و فعل را عوض می کنیم.


 Am I a student?

آیا من دانش آموز هستم؟

 

 

 Yes, I am.

بله، من هستم

 

 

 No, I am not.

نه، من نیستم

 

Is it an orange?

آیا آن پرتقال است؟

 

 

 Yes, it is.

بله، آن است

 

 

 No, it is not(isn’t).

نه، آن نیست.

 

 

 Are they teachers?

آیا آنها معلم هستند؟

 

 

 Yes, they are.

بله، آنها هستند.

 

No, they are not(aren’t).

نه، آنها نیستند.

 

نکته1: سوالاتی که از طریق جابجایی فاعل و فعل ساخته شده و با بلی و خیر پاسخ داده می شوند Yes/No Question نام دارند.

نکته2: در ترجمه Yes/No Question همیشه در ابتدا از "آیا" استفاده می کنیم.

نکته3: am not شکل مخفف ندارد.

نکته4: زمانی که اولین حرف اسم ما در جمله حروف صدا دار باشد (a, e, u, i, o) برای سهولت خواندن بجای a ازan استفاده می کنیم.  It is an Orange )

 

برای پرسش منفی دو راه وجود دارد:

 

الف) محاوره ای:

 

 

?Aren’t they your friend

  آیا آنها دوست شما نیستند؟

 

 

?Isn’t she your student

 آیا او دانش آموز شما نیست؟

 

 

 

ب) رسمی و اداری:

 

 

Are they not your friend

 آیا آنها دوست شما نیستند؟

 

 

Is she not your student ?

 

آیا او دانش آموز شما نیست؟