close
دانلود آهنگ جدید
برش رد - 9

برش رد - 9

گرامر انگلیسی/مطابقت فعل با فاعل/Agreement of Verb with Subject
تعداد بازديد : 9

گرامر انگلیسی/مطابقت فعل با فاعل/Agreement of Verb with Subject

مطابقت فعل با فاعل:Agreement of Verb with Subject:

 

 فعل همواره باید با فاعل خود از نظر تعداد و شخص مطابقت نماید، لذا توجه به موارد ذیل، به شناسایی این مهم کمک می نماید. اگر فاعل مفرد باشد، فعل جمله نیز باید مفرد باشد و چنانچه فاعل به صورت جمع باشد، فعل جمله هم باید به صورت جمع باشد.

مثال:

گرامر انگلیسی/روابط دو فعل/Relations Between two Verbs
تعداد بازديد : 5

گرامر انگلیسی/روابط دو فعل/Relations Between two Verbs

روابط دو فعل:  Relations Between two Verbs :

 

اگر دو فعل در یک جمله برای یک منظور به کار رود، فعل اول تابع قید زمان است و فعل دوم به سه طریق به شرح ذیل تابع فعل اول است.

تعدادی افعال در زبان انگلیسی وجود دارد که فعل بعد از آنها ingمی گیرد که به اینگونه افعال اسم مصدر ساز (gerund maker) گویند

مثال:

گرامر انگلیسی/وجه امری/ Imperative Mood
تعداد بازديد : 7

گرامر انگلیسی/وجه امری/ Imperative Mood

وجه امری:Imperative Mood:

 

بیان عملی به صورت خواهش، تقاضا، پند و اندرز، التماس و دعا، امر واقعی است.

 برای ساختن وجه امری کافی است از مصدر ساده فعل (مصدر بدون  (toفعل  استفاده شود.

مثال:

گرامر انگلیسی/ترتیب قرار گرفتن صفات قبل ازاسم/Order of Adjectives before the Noun
تعداد بازديد : 13

گرامر انگلیسی/ترتیب قرار گرفتن صفات قبل ازاسم/Order of Adjectives before the Noun

ترتیب قرار گرفتن صفات قبل ازاسم:Order of Adjectives before the Noun:

 

بطور کلی می توان انواع صفت را به ترتیب زیر با موصوف به کار برد:

 

ترتیب قرار گرفتن صفات قبل ازاسم:

از آن جایی که گاهی برای توصیف یک اسم، از بیش از یک صفت، استفاده می شود، لذا فرمول زیر می تواند درطرز استفادۀ صحیح صفات، از نظراولویت قرار گرفتن آنها قبل از اسم ، کمک شایانی به شما نماید.

ليست صفحات
تعداد صفحات : 316