برش رد - 9

گرامر انگلیسی/مقایسۀ قیود/Comparison of Adverbs
تعداد بازديد : 36

گرامر انگلیسی/مقایسۀ قیود/Comparison of Adverbs

مقایسۀ قیود:  Comparison of Adverbs:

 

قید حالت مانند صفت، می تواند برای مقایسه به کار رود و بر سه نوع است: قید تساوی، قید تفضیلی و قید عالی

برای ساختن قید تساوی از فرمول زیر استفاده می شود

.

as + قید حالت + as

qمثال:

گرامر انگلیسی/انواع قید
تعداد بازديد : 34

گرامر انگلیسی/انواع قید

انواع قید

 

قید: Adverb:

 

صفت، اسم را توصیف می کند ولی قید، کلمات دیگر مخصوصاً فعل را توصیف می کند.

مثال:

گرامر انگلیسی/سوالات Wh
تعداد بازديد : 41

گرامر انگلیسی/سوالات  Wh

سوالات  Wh

 

در زبان انگلیسی چندین نوع سوال وجود دارد مثل Wh-questions, Yes-no questions, سوالات ضمیمهو غیره. در این درس قصد داریم بهWh-questions (سوالاتی که با wh آغاز می شوند) بپردازیم که گاهی اوقات information questionsهم نامیده می شوند.

 

گرامر انگلیسی/مطابقت فعل با فاعل/Agreement of Verb with Subject
تعداد بازديد : 44

گرامر انگلیسی/مطابقت فعل با فاعل/Agreement of Verb with Subject

مطابقت فعل با فاعل:Agreement of Verb with Subject:

 

 فعل همواره باید با فاعل خود از نظر تعداد و شخص مطابقت نماید، لذا توجه به موارد ذیل، به شناسایی این مهم کمک می نماید. اگر فاعل مفرد باشد، فعل جمله نیز باید مفرد باشد و چنانچه فاعل به صورت جمع باشد، فعل جمله هم باید به صورت جمع باشد.

مثال:

گرامر انگلیسی/روابط دو فعل/Relations Between two Verbs
تعداد بازديد : 25

گرامر انگلیسی/روابط دو فعل/Relations Between two Verbs

روابط دو فعل:  Relations Between two Verbs :

 

اگر دو فعل در یک جمله برای یک منظور به کار رود، فعل اول تابع قید زمان است و فعل دوم به سه طریق به شرح ذیل تابع فعل اول است.

تعدادی افعال در زبان انگلیسی وجود دارد که فعل بعد از آنها ingمی گیرد که به اینگونه افعال اسم مصدر ساز (gerund maker) گویند

مثال:

ليست صفحات
تعداد صفحات : 317