برش رد - 7

گرامر/پیشوندها و پسوندها/
تعداد بازديد : 55

گرامر/پیشوندها و پسوندها/

پیشوندها و پسوندها

 

حتما برای شما اتفاق افتاده که هنگام خواندن یک متن انگلیسی با کلمات نا آشنای زیادی برخورد کرده باشید؛ یکی از مهم ترین دلایل این مشکل ندانستن پیشوندها و پسوندها است. با یادگیری پیشوندها و پسوندها می توانید معنیخیلی از واژگان نا آشنا را حدس بزنید که نتیجه ی آن افزایش دایره لغات شماست. پیشوندها  (prefixes) به ابتدای ریشه کلمات اضافه می شوند، آنها معمولا بین یک تا سه حرف هستند. پسوندها (suffixes) به انتهای ریشه کلمات اضافه می شوند که معمولا بین یک تا پنج حرف می باشند.

گرامر انگلیسی/وجه وصفی/Participle
تعداد بازديد : 99

گرامر انگلیسی/وجه وصفی/Participle

وجه وصفی: Participle :

 

وجه وصفی شکلی از فعل است که دارای دو حالت فعلی و وصفی است.

وجه وصفی بر دو دسته تقسیم می شود:

گرامر انگلیسی/اسم مصدر/Gerund
تعداد بازديد : 76

گرامر انگلیسی/اسم مصدر/Gerund

اسم مصدر:  Gerund:

 

اسم مصدر: با افزودنingبه آخر افعال اسم مصدرgerund ساخته می شود. مانندdriving, playing , swimming  

در زبان انگلیسی تعدادی افعال و اصطلاحات  به شرح ذیل وجود دارد که فعل بعد از آنها ing می گیرد.

گرامر انگلیسی/بیان آرزو – ای کاش
تعداد بازديد : 88

گرامر انگلیسی/بیان آرزو – ای کاش

بیان آرزو ای کاش

 

وجه التزامی (بیان آرزو /ای کاش...) I wish Subjunctive Mood…  

q

 wishبه عنوان یک فعل اصلی به معنی “خواستن” و مترادف فعلwantاست. فعل بعد از آن به صورت مصدر باto به کار می رود.

مثال:

گرامر انگلیسی/جملات شرطی/Conditional Sentences
تعداد بازديد : 82

گرامر انگلیسی/جملات شرطی/Conditional Sentences

جملات شرطی:  Conditional Sentences:

 

جملۀ شرطی جمله ای است که در زبان فارسی معمولاً با کلمۀ “اگر” و در انگلیسی باifو یا کلماتی که به این معنی باشند، آغاز می شود. هر جملۀ شرطی از دو قسمت تشکیل می شود: سؤال شرط (if Clause) و جواب یا جزای شرط . (the answer) قسمت سؤال شرط راSubordinate Clauseو جزای شرط راPrinciple Clauseو یاMain Clauseنیز می گویند. بطور کلی می توان گفت که انجام فعل جواب یا جزای شرط، رابطۀ کاملاً مستقیمی با انجام فعل سؤال شرط دارد.

مثال:

ليست صفحات
تعداد صفحات : 317