close
دانلود آهنگ جدید
برش رد - 309

برش رد - 309

شعر اعتراف حسین پناهی
تعداد بازديد : 279

شعر اعتراف حسین پناهی
اعتراف
من زنگي را دوست دارم
ولي از زندگي دوباره مي ترسم!
دين را دوست دارم

شعر سنگ مزار حسین پناهی
تعداد بازديد : 3390

شعر سنگ مزار حسین پناهی

شعر سنگ مزار حسین پناهی


خورشید جاودانه می درخشد بر مدار خویش 

ماییم که پا جای پای خود مینهیم و غروب میکنیم هر پسین

شعر زخم از حسین پناهی
تعداد بازديد : 205

شعر زخم از حسین پناهی
حسین پناهی :

پشت چراغ قرمز

پسرکی با چشمان معصوم  و دستانی کوچک گفت :

چسب زخم نمی خواهید ؟

پنچ تا  ، صد تومن  ،

آهی کشیدم و با خود گفتم :

تمام چسب زخم هایت  را هم که بخرم ،

نه زخم های من خوب می شود نه زخم های تو ...

از حسین پناهی

نفهمی بد دردی است ( حسین پناهی)
تعداد بازديد : 238

نفهمی بد دردی است ( حسین پناهی)

پزشکان اصطلاحاتی دارند
که ما نمی فهمیم
ما دردهای داریم که آنها نمی فهمند
نفهمی بد دردی است
خوش به حال دامپزشکان!

از حسین پناهی

حسین پناهی
تعداد بازديد : 251

حسین پناهی

حسین پناهی

ميزي براي كار

كاري براي تخت

تختي براي خواب

خوابي براي جان

جاني براي مرگ

مرگي براي ياد

يادي براي سنگ

اين بود زندگي!؟

ليست صفحات
تعداد صفحات : 317