close
تبلیغات در اینترنت
برش رد - 3

برش رد - 3

داستان انگلیسی7 /چرا مردم می خندن /Why Do People Laugh
تعداد بازديد : 26

داستان انگلیسی7 /چرا مردم می خندن /Why Do People Laugh

Why Do People Laugh?

 

 چرا مردم می خندند؟

 

 

 

Do you laugh every day? Most people do. Scientists say that people laugh about 17 times a day.

 

آیا شما هر روز می خندید؟ اکثر مردم اینکار را انجام می دهند. دانشمندان می گویند که مردم در حدود 17 بار در روز می خندند.

 

 

 

That is a lot of laughter. In India, there are hundreds of laughter clubs. The people in these clubs get together every morning.

 

که این حدود زیادی از خندیدن است. در هند، صدها باشگاه خنده وجود دارد. مردم در این باشگاه با هم هر روز صبح جمع می شوند.

 

 

چگونه اسم مفرد را جمع کنیم
تعداد بازديد : 3

چگونه اسم مفرد را جمع کنیم

قواعد جمع بستن اسم

 

تعداد: اسم مفرد/ اسم جمع(Number: Singular Noun/ Plural Noun

 

 اسم مفرد/ اسم جمع:

 

اسم به طور کلی به دو صورت در جمله دیده می شود: اسم مفرد و اسم جمع

 

اسم مفرد:

 

اسم مفرد بر یک شیء یا حیوان دلالت می کند.

 

مثال:داستان انگلیسی 6/چرا خمیازه می کشیم/Why Do We Yawn
تعداد بازديد : 49

داستان انگلیسی 6/چرا خمیازه می کشیم/Why Do We Yawn

 

Why Do We Yawn?

 

 چرا خمیازه می کشیم؟

 

 

 

Bears yawn. Camels yawn. Most mammals yawn. Why do we yawn? No one really knows the answer.

 

خرس ها خمیازه می کشند. شترها خمیازه می کشند. بیشتر پستانداران خمیازه می کشند. چرا ما خمیازه می کشیم؟ هیچ کسی واقعا پاسخ این سوال را نمی داند.

 

 

 

چگونه اسم غیر قابل شمارش را می توان قابل شمارش نمود؟
تعداد بازديد : 6

چگونه اسم غیر قابل شمارش را می توان قابل شمارش نمود؟

چگونه اسم غیر قابل شمارش را می توان قابل شمارش نمود؟

 

 

برای بیان یک واحد از اسمی که غیر قابل شمارش است باید واحد آن را که یک اسم قابل شمارش می باشد را در ابتداء آن بنویسیم.

اسم غیر قابل شمارش(Uncountable Noun)
تعداد بازديد : 3

اسم غیر قابل شمارش(Uncountable Noun)

 

اسم غیر قابل شمارش(Uncountable Noun)

 

 

اسم غیر قابل شمارش اسمی است که به خودی خود قابل شمارش نبوده و همیشه به شکل مفرد می باشد. با فعل مفرد به کار رفته و حرف تعریف نا معین a یا an در ابتداء آن قرار نمی گیرد.


مثال:

 

 


 

 

ليست صفحات
تعداد صفحات : 300