برش رد - 11

گرامر انگلیسی/زمان آینده در گذشته کامل استمراری/Future in the Past Perfect Continuous Tense
تعداد بازديد : 91

گرامر انگلیسی/زمان آینده در گذشته کامل استمراری/Future in the Past Perfect Continuous Tense

زمان آینده در گذشته کامل استمراری:Future in the Past Perfect Continuous Tense :

 

طرز تشکیل:

شکل مثبت:

فاعل+ should/would + have + been + فعل + ing

 

برای ساختن زمان آینده در گذشتۀ کامل استمراری ابتدا از فعل کمکیshouldیاwouldاستفاده کرده، سپس فرم حال کامل استمراری را بعد از آن قرار می دهیم.

 مثال:

داستان انگلیسی17/Blues and Jazz/ بلوز و جاز
تعداد بازديد : 55

داستان انگلیسی17/Blues and Jazz/ بلوز و جاز

Blues and Jazz

 بلوز و جاز

 

P

eople from Europe and America brought Africans to America as slaves before and during the nineteenth century. These Africans brought their music with them.

 

قبل و در طول قرن 19، مردم اروپا و آمریکا، آفریقایی ها را بعنوان برده به آمریکا آوردند. این آفریقایی ها موسیقی شان را با خودشان آوردند.

ليست صفحات
تعداد صفحات : 317