برش رد - 10

گرامر انگلیسی/وجه امری/ Imperative Mood
تعداد بازديد : 38

گرامر انگلیسی/وجه امری/ Imperative Mood

وجه امری:Imperative Mood:

 

بیان عملی به صورت خواهش، تقاضا، پند و اندرز، التماس و دعا، امر واقعی است.

 برای ساختن وجه امری کافی است از مصدر ساده فعل (مصدر بدون  (toفعل  استفاده شود.

مثال:

گرامر انگلیسی/ترتیب قرار گرفتن صفات قبل ازاسم/Order of Adjectives before the Noun
تعداد بازديد : 33

گرامر انگلیسی/ترتیب قرار گرفتن صفات قبل ازاسم/Order of Adjectives before the Noun

ترتیب قرار گرفتن صفات قبل ازاسم:Order of Adjectives before the Noun:

 

بطور کلی می توان انواع صفت را به ترتیب زیر با موصوف به کار برد:

 

ترتیب قرار گرفتن صفات قبل ازاسم:

از آن جایی که گاهی برای توصیف یک اسم، از بیش از یک صفت، استفاده می شود، لذا فرمول زیر می تواند درطرز استفادۀ صحیح صفات، از نظراولویت قرار گرفتن آنها قبل از اسم ، کمک شایانی به شما نماید.

گرامر انگلیسی/مقایسۀ صفات – صفت مطلق – صفت تفضیلی – صفت عالی
تعداد بازديد : 69

گرامر انگلیسی/مقایسۀ صفات – صفت مطلق – صفت تفضیلی – صفت عالی

مقایسۀ صفات صفت مطلق صفت تفضیلی صفت عالی

 

مقایسۀ صفات:

 

در زبان انگلیسی صفات از نظر مقایسه به سه درجه تقسیم می شوند:

 

درجۀ مطلق

Positive Degree

درجۀ تفضیلی

Comparative Degree

درجۀ عالی

Superlative Degree

 

صفت مطلق

     Positive Adjective 

 

صفت مطلق:

 

حالت و چگونگی اسمی رابیان و تو صیف می کند و می تواند به صورت مستقیم و یا غیر مستقیم به کار رود.

مثال:

گرامر انگلیسی/صفت و نکات ضروری آن /Adjective and key points about it
تعداد بازديد : 20

گرامر انگلیسی/صفت و نکات ضروری آن /Adjective and key points about it

صفت و نکات ضروری در بارۀ آن:Adjective and key points about it:

 

صفت:

صفت کلمه ای است که حالت و چگونگی اسم را بیان می دارد و به عبارت دیگر معنی اسم را کامل ترمی کند.

مثال:

ليست صفحات
تعداد صفحات : 317