آموزش خواندن متون انگلیسی,آموزش خواندن مطالب انگلیسی,اطلاعات علمی انگلیسی,رایجترین آموزشهای پیشرفته

داستان انگلیسی/ موسیقی روستایی غربی/Country-Western Music
تعداد بازديد : 188

داستان انگلیسی/ موسیقی روستایی غربی/Country-Western Music

Country-Western Music

 موسیقی روستایی غربی

 

C

ountry-western music is very old. It came from the United States, Canada, Ireland, and Great Britain.Country-western music is a mixture of music from all of these places.

موسیقی روستایی غربی بسیار قدیمی است. که از کشور های ایالات متحده، کانادا، ایرلند و بریتانیا کبیر می آید. موسیقی روستایی غربی ترکیبی از همه این مکان ها است.

 

In the American West, cowboys had to take care ofthe cattle. They had to watch them all day and all night because the cattle were nervous and sometimes ran away.

در غرب آمریکا، کابوی ها مجبور به نگهداری از گله گاو بودند. آن ها مجبور به تماشای آنها در تمام روز و شب بودند زیرا گله گاو بی قرار و عصبی بودند و گاهی پا به فرار می گذاشتند.

داستان انگلیسی راک و رول /Rock and Roll
تعداد بازديد : 75

داستان انگلیسی راک و رول /Rock and Roll

Rock and Roll

 راک و رول

 

R

ock and roll came from jazz and the blues during the 1950s. One of the first rock and roll songs was Bill Haley's "Rock Around the Clock."

راک و رول از جاز و بلوز در طول دهه 1950 گرفته شده اند. یکی از نخستین موسیقی های راک و رول، موسیقی Rock Around the Clock از بیل هیلی بود.

 

 

داستان انگلیسی17/Blues and Jazz/ بلوز و جاز
تعداد بازديد : 55

داستان انگلیسی17/Blues and Jazz/ بلوز و جاز

Blues and Jazz

 بلوز و جاز

 

P

eople from Europe and America brought Africans to America as slaves before and during the nineteenth century. These Africans brought their music with them.

 

قبل و در طول قرن 19، مردم اروپا و آمریکا، آفریقایی ها را بعنوان برده به آمریکا آوردند. این آفریقایی ها موسیقی شان را با خودشان آوردند.

ليست صفحات
تعداد صفحات : 7